Auto Casco

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie mamy obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Jak większość ubezpieczeń gospodarczych powstaje poprzez zawarcie umowy i to umowa jest głównym źródłem praw i obowiązków zarówno konsumenta, jak i zakładu ubezpieczeń.

Oprócz umowy, warunki ubezpieczenia określone są w o.w.u. (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Powinny być one doręczone klientowi przed zawarciem umowy. Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem.

Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe, we wzorcach określane w skrócie KR. Jeżeli podróżujemy naszym pojazdem za granicą warto sprawdzić czy ubezpieczenie AC, które jest nam oferowane, gwarantuje ochronę również poza terytorium Polski.

Uzyskanie odszkodowania.

W celu zapewnienia wypłaty odszkodowania w satysfakcjonującej wysokości należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:
 • zakres udzielonej ochrony,
 • wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • obowiązki ubezpieczającego,
 • sposób oraz system szacowania wartości szkody,
 • pomniejszenie odszkodowania o udział własny, franszyzę itp.,
 • kwestię VAT,
 • uznanie szkody za tzw. szkodę całkowitą oraz sposób wyliczenia wartości pozostałości.


Czego nie obejmuje ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie AC standardowo nie obejmuje szkód powstałych:
 • w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia,
 • z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu,
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpiecznonego lub upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem,
 • w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego,
 • w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody,
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu,
 • w wyposażeniu pojazdu, którego nie określonym we wniosku,
 • w wyniku bieżącej eksploatacji,
 • podczas używania pojazdu jako narzędzie przestępstwa. Suma ubezpieczenia jest maksymalną wysokością odszkodowania, jakie powinno wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe przy konkretnym ubezpieczeniu. Bywa również nazywana limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną, co jest zależne od konkretnych warunków.