Ubezpieczenia transportowe

Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością transportową w kraju oraz zagranicą. U nas kupicie Państwo polisę odpowiedzialności cywilnej przwoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz zagranicznym, ubezpieczenie licencji transportowej, ubezpieczenie oc,ac,nnw przygotowane specjalnie dla flot samochodowych.Odpowiedzialność cywilna przewoźnika

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym oraz w ruchu międzynarodowym połączonym z krajowym, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów, zarówno przy użyciu własnych jak i podnajętych środków transportu.

Towarzystwo Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie.

Polisa pokrywa także:
uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego, koszty wynikające z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania.

Ubezpieczenie licencji transportowej

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych, którzy ubiegają się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji w transporcie krajowym i międzynarodowym Rzeczy oraz Osób.
Ubezpieczenie 1071/2009 potrzebne jest dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

Przedmiot Ubezpieczenia:
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE.

Ubezpieczenie floty samochodowej

Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy.
Polisa flotowa jest indywidualnie kalkulowana dla każdego Przedsiębiorcy
Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów wchodzących w skład floty pojazdów to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia.

W skład programu ubezpieczeniowego wchodzą następujące produkty:
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenie Autocasco,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
  • ubezpieczenie assistance,
  • ubezpieczenie autoszyba - szkody szybowe likwidowane w ramach tego ubezpieczenia nie obciążają przebiegu szkodowego ubezpieczenia autocasco.
Ubezpieczenie Autocasco oparte jest na bazie All risks. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.

Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Ponadto polisa oferuje ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, w odniesieniu do osób trzecich, w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Dodatkowo polisa obejmuje pomoc w organizacji usług assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami , a w szczególności usługi holowania ubezpieczonego pojazdu, transportu zastępczego do miejsca przeznaczenia, zakwaterowania oraz pomocy technicznej i medycznej. W ramach ubezpieczenia ponadto oferowane jest pokrycie kosztów, w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zorganizowania opieki nad dziećmi lub zwierzętami, korzystania z parkingu, wymiany koła lub naprawy opony, otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków, oraz dostarczenia paliwa.